Năm 2016 - 20172017 - 20182018 - 20192019 - 20202020 - 2021
SL CBGV8081807978
Số lớp3333333333
Số lượng HS13521330137713991432
Cơ sở vật chất21 phòng học,
 2 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm vật lý - KCN, 1 phòng thí nghiệm Hóa, 1 phòng thí nghiệm sinh, 1 thư viện
21 phòng học,
 2 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm vật lý - KCN, 1 phòng thí nghiệm Hóa, 1 phòng thí nghiệm sinh, 1 thư viện
21 phòng học,
 2 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm vật lý - KCN, 1 phòng thí nghiệm Hóa, 1 phòng thí nghiệm sinh, 1 thư viện
21 phòng học,
 2 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm vật lý - KCN, 1 phòng thí nghiệm Hóa, 1 phòng thí nghiệm sinh, 1 thư viện
33 phòng học,
 2 phòng tin học, 1 phòng thí nghiệm vật lý - KCN, 1 phòng thí nghiệm Hóa, 1 phòng thí nghiệm sinh, 1 thư viện