1. Thời gian nhập học: 7h30' ngày 23/08/2021

2. Khi đến trường đề nghị học sinh chấp hành nội quy nhà trường, thực hiện 5K về phòng chống covid 19

3. Danh sách trúng tuyển FILE_20210821_162903_Lang Giang 3.pdf

4. Danh sách giáo viên chủ nhiệm Phân công GVCN 21_22 .xls