QUY CHẾ

Quản lý sử dụng Website của trường THPT Lạng Giang số 3

 năm học  2020 - 2021

 ( Kèm theo QĐ số   190 /QĐ-THPT ngày 29/9/2020

của trường THPT Lạng Giang số 3 )

Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Website (trang thông tin điện tử) của trường THPT Lạng Giang số 3 là một phương tiện thông tin của trường được triển khai trên mạng Internet với mục đích xây dựng, cập nhật thông tin với các nội dung đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin và truyền thông.

Việc quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Website được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và những nội dung nêu tại Quy chế này.

Điều 2. Địa chỉ, ngôn ngữ và nội dung Website .

Địa chỉ: http://thptlanggiang3.bacgiang.edu.vn

Wesite được thể hiện bằng 01 ngôn ngữ: tiếng Việt

Thông tin đưa lên Website phải thực hiện theo quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo mật và an ninh thông tin.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP, CUNG CẤP, KIỂM DUYỆT

VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN WEBSITE

Điều 3. Phân công trách nhiệm

  1. Bộ phận thường trực Ban biên tập

a. Đ/c Trương Văn Giáp – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban biên tập.

- Chịu trách nhiệm chung của trang Website. Chịu trách nhiệm về hoạt động Website và tất cả các nội dung thông tin đăng trên Website.

- Tổ chức thẩm định các nội dung thông tin gửi đến trước khi đưa lên Website. Duyệt thông tin, đánh giá bài.

b. Đ/c Nguyễn Đức Phan – TPCM, Phụ trách trang Website, Thư kí.

- Phụ trách duy trì hoạt động của trang Website.

- Phụ trách kỹ thuật về trang trí, hình thức, bố cục của trang Web;

- Đăng tải các văn bản, thông báo, bài viết của BGH, CBGV,NV và học sinh nhà trường.

- Hỗ trợ CBGV,NV và học sinh đăng tin bài.

2. Các thành viên:

* Nhiệm vụ chung:

- Biên tập và kiểm duyệt các nội dung thông tin theo lĩnh vực phụ trách và một số lĩnh vực khác do Ban biên tập phân công.

- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp và phương hướng nâng cấp hoạt động  Website phù hợp với yêu cầu phát triển thông tin của đơn vị.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật thông tin đăng trên Webstie theo quy định đã cấp phép.

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Bà Trần Thị Vân Hải – Chủ tịch Công đoàn: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn nhà Trường và mảng công việc phụ trách.

- Ông Trần Minh Đức – Bí thư Đoàn TNCSHCM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh niên viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của của Đoàn TNCSHCM nhà Trường và mảng công việc phụ trách.

- Bà Hà Thị Vân Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM: Tham gia viết tin, bài;  tham mưu giúp Bí thư trong việc chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh niên viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCSHCM nhà Trường và mảng công việc phụ trách.

- Bà Giáp Thị Hải– Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Tiếng Anh và mảng công việc phụ trách.

- Ông Hồ Ngọc Minh – Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Toán và mảng công việc phụ trách.

- Ông Thân Trọng Hùng – Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Sinh-Hóa-CN và mảng công việc phụ trách.

- Ông Đỗ Văn Tuyên – Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Lý – KTCN và mảng công việc phụ trách.

- Ông Phan Đức Tráng – Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Sử - Địa - GDCD và mảng công việc phụ trách.

- Ông Đào Đức Thức – Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ TD- QP- AN và mảng công việc phụ trách.

- Bà Hoàng Thị Hiền– Tổ trưởng CM: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổ Văn và mảng công việc phụ trách.

- Bà Phạm Minh Phượng – Tổ trưởng tổ VP: Tham gia viết tin, bài; chỉ đạo các thành viên trong tổ viết tin bài; chịu trách nhiệm ký xác nhận nội dung các bài viết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và mảng công việc phụ trách;

* Yêu cầu: Các thành viên khi có tin bài gửi cho đ/c Trương Văn Giáp – Trưởng Ban biên tập – duyệt bài; đ/c Trương Văn Giáp có trách nhiệm chuyển cho đồng chí Nguyễn Đức Phan - Thư ký đăng tải. Các tin bài của tổ và các đoàn thể chuyển trước ngày 30 hàng tháng.

          Điều 4.  Nguồn thu thập thông tin

Các nguồn thông tin từ cơ quan Trung ương – Bộ,  Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, cơ quan địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí …liên quan đến lĩnh vực giáo dục;

Các hoạt động giáo dục của nhà trường như: Dự giờ thăm lớp, lao động vệ sinh tạo cảnh quan trường học, gương người tốt, việc tốt, làm đồ dùng dạy học, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, các hoạt động ngoại khóa, NGLL, hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, mít tinh kỉ niệm 20/11, 8/3, 26/03,...

Các cá nhân, đoàn thể có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin theo qui định Quy chế và chịu trách nhiệm trước Ban biên tập về nội dung đưa lên trang Website.

Điều 5. Quy định về cung cấp thông tin

1. Các thông tin khi cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Đối với các thông tin thu thập thì phải ghi rõ xuất xứ nguồn tin. Nghiêm cấm hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Pháp lệnh bí mật nhà nước…

2. Tất cả các văn bản phải sử dụng các phông chữ của Bộ mã tiếng Việt Unicode (Times New Roman).

          Điều 6.  Kiểm duyệt và cập nhật thông tin

1. Tất cả các thông tin cập nhật lên Website của trường đều phải được Ban biên tập kiểm duyệt.

2.  Quy định về cung cấp tin bài:

- Đối với những tin, bài thông thường (phản ánh những tin tức, sự kiện, hoạt động của nhà trường, tin chuyên ngành…), chậm nhất 02 ngày.

- Đối với những tin, bài có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá….không quá 04 ngày.

- Yêu cầu: Công Đoàn, Đoàn Thanh niên có từ một tin bài trở lên/01 tháng. Các tổ chuyên môn, văn phòng có từ 01 tin bài trở lên/01 học kì. Đồng chí Nguyễn Đức Phan có trách nhiệm cập nhập việc cung cấp tin bài từ các thành viên. Việc cung cấp tin bài được coi là một tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng.

 Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Hiệu trưởng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện Quy chế.

Các bộ phận, đoàn thể, các tổ trưởng quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tích cực cập nhật tin, bài, tham gia phát triển trang Website.

Quy chế được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của các thành viên khi được thông qua tại cuộc họp của Ban biên tập với 2/3 thành viên có mặt đồng ý và được Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

 

                                                            Hiệu trưởng

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Nam