Ảnh: Tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

CÂU 1: Ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày nào?

Trả lời: Ngày 23 tháng 5 năm 2021.

 

CÂU 2: Khi đi bầu cử cần mang theo gì?

Trả lời: Khi đi bầu cử cần mang theo Thẻ cử tri, Thẻ cử tri phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, không nhờ người bỏ phiếu hộ

 

CÂU 3: Thẻ cử tri sau khi công dân đã bỏ phiếu xong thì xử lý như thế nào?

Trả lời: Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “ Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri. Cử tri được quyền giữ Thẻ cử tri của mình.

 

CÂU 4: Những phiếu bầu cử nào là hợp lệ?

Trả lời:

 • Phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra.
 • Phiếu có đóng dấu của tổ bầu cử
 • Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định cho đơn vị bầu cử.
 • Phiếu không ghi thêm tên người khác ngoài danh sách những người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác.
 • Nếu cử tri không tín nhiệm người nào thì gạch giữa cả họ và tên người ứng cử đó , không được đánh dấu lên phiếu bầu, không viết thêm , không được ghi tên người ngoài danh sách vào phiếu bầu, không được để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có dư người ứng cử.

 

CÂU 5: ĐỘ TUỔI CỬ TRI, NHẬN THẺ CỬ TRI, ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ:

Trả lời:

 • Độ tuổi: Tính đến 23/5/2021: đủ 18 tuổi trở lên.
 • Mỗi công dân được ghi tên vào 1 danh sách cử tri ở nơi thường trú/ tạm trú.
 • Thời gian: Từ 7h đến 19h tối cùng ngày (23/5/2021)

 

CÂU 6: Quy định về phiếu bầu?

Trả lời:

 • Màu sắc từng loại phiếu bầu do UBND cấp tỉnh lựa chọn nhưng không được trùng màu với các loại phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội, hay phiếu bầu cử Đại biểu HĐND các cấp khác trên cùng địa bàn.
 • Phải có dấu của Tổ bầu cử ở góc trên bên trái.
 • Màu sắc phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định như sau:

+ Màu hồng: Phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội.

+ Màu vàng: Phiếu bầu của Đại biểu HĐND tỉnh.

+ Màu xanh: Phiếu bầu của Đại biểu HĐND huyện.

+ Màu trắng: Phiếu bầu của Đại biểu HĐND xã.

                                                   (Theo Báo Bắc Giang- các bài viết về ngày hội toàn dân đi bầu cử 23/5/2021)