Chiều ngày 03/5/2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể 53 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Ảnh: Đảng viên trong chi bộ dự buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/CB, ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 về sinh hoạt chuyên đề năm 2021;

          Chiều ngày 03 tháng 5 năm 2021, Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021.

      Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Huy Nghĩa – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng báo cáo chuyên đề quý II năm 2021 của chi bộ với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Huy Nghĩa – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng báo cáo chuyên đề quý II năm 2021 của chi bộ

        Chuyên đề đã được đồng chí Nguyễn Huy Nghĩa – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng đã làm rõ nội dung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trong đội ngũ đảng viên, giáo viên và học sinh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

           Đồng thời, chuyên đề còn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của nhà trường, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

          Trong chuyên đề này, đồng chí Nguyễn Huy Nghĩa – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng đã liên hệ đến việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, đội ngũ CBGV,NV nhà trường, chỉ ra những dấu hiện, biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Từ đó, đồng chí đã nêu ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, thiếu sót của mỗi đảng viên, CBGV,NV nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ năm 2021.

          Cũng trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, chân thành của các đồng chí đảng viên trong chi bộ bày tỏ, nhìn nhận đánh giá một cách trung thực, khách quan về những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thông qua đó, mỗi đảng viên ý thức sâu sắc về việc rèn luyện, tu dưỡng bản thân, khắc phục khuyết điểm, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhất là phải có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cán bộ, đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ CBGV,NV trường THPT Lạng Giang số 3 trong năm 2021.

          Sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021 của Chi bộ trường THPT Lạng Giang số 3 đã góp phần giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                          Ban biên tập