STT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Điện thoại

Email

Chuyên môn

Tổ Toán -Tin

1

Hồ Ngọc Minh

Nam

Tổ trưởng

0984468426

hnminh.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

2

Nguyễn Đức Phan

Nam

Tổ phó

0979806379

ndphan.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Tin học

3

Chu Bá Biên

Nam

Giáo viên

0976673649

Cbbien.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

4

Nguyễn Quang Hùng

Nam

Giáo viên

0902008909

nqhung.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

5

Thân Thế Luân

Nam

Giáo viên

0984123124

ttluan.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

6

Nguyễn Ngọc Nam

Nam

Giáo viên

0948438936

nnnama.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

7

Nguyễn Ngọc Nam

Nam

Giáo viên

0393572636

nnnamb.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

8

Trương Văn Nam

Nam

Giáo viên

0986581091

tvnam.lg2@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

9

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

Giáo viên

0976830022

ntphuonga.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

10

Dương Thái Sơn

Nam

Giáo viên

0946244556

dtson.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

11

Đào Thị Ngọc

Nữ

Giáo viên

0394675789

dtngoc.c3cl@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Toán

12

Phạm Thị Hiên

Nữ

Giáo viên

0946682883

pthien.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Tin học

13

Giáp Thị Hường

Nữ

Giáo viên

0353715825

gthuong.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Tin học

14

Nguyễn Thị Thuỷ

Nữ

Giáo viên

0399247145

ntthuyb.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Tin học

15

Dương Thị Tú

Nữ

Giáo viên

0392525418

dttu.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Tin học

Tổ Lý - KTCN

1

Đỗ Văn Tuyên

Nam

Tổ trưởng

0982156322

dvtuyen.lg3@bacgiang.vn.edu

Giáo viên Lý

2

Mạc Thị Thanh Hương

Nữ

Tổ phó

0914623962

mtthuong.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Kỹ thuật CN

3

Nguyễn Thị Chuyên

Nữ

Giáo viên

0364758790

ntchuyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

4

Vũ Thị Minh Hằng

Nữ

Giáo viên

0975118544

vtmhang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

5

Đặng Thị Huệ

Nữ

Giáo viên

0973010592

dthue@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

6

Nguyễn Xuân Lâm

Nam

Giáo viên

0986216600

nxlam.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

7

Nguyễn Thị Thuận

Nữ

Giáo viên

0363182448

ntthuan.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

8

Trần Minh Đức

Nam

Giáo viên

0946492688

tmduc.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Lý

9

Nguyễn Văn Thuật

Nam

Giáo viên

0985278392

thuatphuong@gmail.com

Giáo viên Kỹ thuật CN

10

Thân Thị Uyên

Nữ

Giáo viên

0346018063

ttuyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Kỹ thuật CN

Tổ Hóa - Sinh - KTNN

1

Thân Trọng Hùng

Nam

Tổ trưởng

0983119278

tthung.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sinh

2

Dương Thị Bắc

Nữ

Tổ phó

0949214582

dtbac.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

3

Đỗ Mai Hương

Nữ

Giáo viên

0389362360

dmhuong.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sinh

4

Trần Thị Hoa Lý

Nữ

Giáo viên

0976673875

tthly.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sinh

5

Bùi Minh Phương

Nam

Giáo viên

0385989715

bmphuong.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sinh

6

Nguyễn Ngọc Khải

Nam

Giáo viên

0397644378

nnkhai.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

7

Đào Xuân Nam

Nam

Giáo viên

0374680389

dxnam.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

8

Dương Thị Thanh Nga

Nữ

Giáo viên

0946283725

dttnga.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

9

Lê Văn Quí

Nam

Giáo viên

0981166598

lvqui.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

10

Nguyễn Ngọc Tuyến

Nam

Giáo viên

0374876886

nntuyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Hóa

11

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

Giáo viên

0395527565

ntphuongb.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên kỹ thuật NN

Tổ Ngữ Văn

1

Hoàng Thị Hiền

Nữ

Tổ trưởng

0383652500

hthien.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

2

Hoàng Thị Liên

Nữ

Tổ phó

0378941968

htlien.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

3

Nguyễn Thị Anh

Nữ

Giáo viên

0349540460

ntanh.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

4

Hoàng Thị Hằng

Nữ

Giáo viên

0979646941

hthang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

5

Trịnh Thị Hằng

Nữ

Giáo viên

0973766297

tthang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

6

Vũ Thị Thu Huyền

Nữ

Giáo viên

0972374147

vtthuyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

7

Trần Thị Lệ

Nữ

Giáo viên

0975583601

ttle.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

8

Trịnh Thị Thảo

Nữ

Giáo viên

0374679793

ttthao.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Văn

9

Dương Ngọc Phương

Nam

Giáo viên

0973562823

phuongduongngoc89@gmail.com

Giáo viên Văn

Tổ Tiếng Anh

 

 

 

 

 

1

Giáp Thị Hải

Nữ

Giáo viên

0983182916

gthai.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên tiếng Anh

2

Trần Thị Vân Hải

Nữ

Giáo viên

0986715168

ttvhai.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên tiếng Anh

3

Trần Thị Kiên

Nữ

Giáo viên

0985243815

kientran6685@gmail.com

Giáo viên tiếng Anh

4

Lê Thị Hồng Nhung

Nữ

Giáo viên

0982193808

lthnhung.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên tiếng Anh

5

Đỗ Thị Quyên

Nữ

Giáo viên

0369406828

dtquyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên tiếng Anh

6

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

Giáo viên

0974288831

nguyenthithuy166@gmail.com

Giáo viên tiếng Anh

7

Vũ Thị Thanh Thủy

Nữ

Giáo viên

0915599548

vttthuy.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên tiếng Anh

8Ngô Thị NhanhNữGiáo viên0356242757missnhanh91@gmail.comGiáo viên tiếng Anh

Tổ Sử - Địa - GDCD

 

 

 

 

 

1

Phan Đức Tráng

Nam

Tổ trưởng

0983217582

pdtrang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Địa

2

Hoàng Thị Hạnh

Nữ

Tổ phó

0942340807

hthanh.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sử

3

Thân Thị Bẩy

Nữ

Tổ phó

0978599734

ttbay.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDCD

4

Đồng Thị Minh Thanh

Nữ

Giáo viên

0984820558

dtmthanh.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sử

5

Đào Thị Trang

Nữ

Giáo viên

0972314966

dttrang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Sử

6

Phan Thị Thanh Hà

Nữ

Giáo viên

0979550045

pttha.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Địa

7

Ngô Quỳnh Trang

Nữ

Giáo viên

0979021040

nqtrang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Địa

8

Nguyễn Thị Vân

Nữ

Giáo viên

0984380799

ntvan.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Địa

9

Nguyễn Thị Hằng

Nữ

Giáo viên

0397644310

nthang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDCD

10

Nguyễn Thị Khuyến

Nữ

Giáo viên

0917130385

ntkhuyen.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDCD

11

Ngô Hồng Quang

Nam

Giáo viên

0983638564

nhquang.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDCD

Tổ Thể dục - Quốc phòng

 

 

 

 

1

Đào Đức Thức

Nam

Tổ trưởng

0914514585

ddthuc.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Thể dục

2

Phan Thị Bích

Nữ

Tổ phó

0388205495

ptbich.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDQP

3

Đồng Xuân Hiệp

Nam

Giáo viên

0376466846

dxhiep.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Thể dục

4

Bùi Ngọc Hơn

Nam

Giáo viên

0978919333

bnhon.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Thể dục

5

Nguyễn Văn Kha

Nam

Giáo viên

0369667572

nvkha_lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Thể dục

6

Nguyễn Tiến Trình

Nam

Giáo viên

0983334484

nttrinh.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên Thể dục

7

Nguyễn Văn Giới

Nam

Giáo viên

0366260897

nvgioi.lg3@bacgiang.edu.vn

Giáo viên GDQP

8Ngô Thị XuyếnNữGiáo viên0987950433xuyenninh2010@gmail.comGiáo viên GDQP